Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a FullCARD Média és Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6500 Baja, Szabadság u. 53.; a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.fullcard.hu/ weboldal (a továbbiakban: a Weboldal) és a kapcsolódó mobiltelefonos applikáció (a továbbiakban: az Applikáció) használatával igénybe vehető, kereskedelmi és szolgáltatási marketingakciók integrált megszervezésére és menedzselésére szolgáló rendszer (a továbbiakban: a Rendszer) által biztosított információs társadalommal összefüggő és egyéb szolgáltatások (a továbbiakban: a Szolgáltatások) tekintetében a Szolgáltatások igénybevevője (a továbbiakban: Megrendelő) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

1.2. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató elsődlegesen arra biztosít lehetőséget, hogy a Megrendelő a saját kereskedelmi és/vagy szolgáltatói egységeire vonatkozó információkat, valamint az általa a fogyasztók részére kínált marketing ajánlatokat (az információk és a marketing-ajánlatok a továbbiakban együtt: a Megrendelői Ajánlatok) a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott egyes Szolgáltatások keretei között a Rendszerben elhelyezze, kezelje és megjelenítse, valamint azokat a Weboldal és az Applikáció felhasználói (a továbbiakban: a Felhasználók) részére közvetlenül elérhetővé tegye annak érdekében, hogy a Felhasználók a Megrendelői Ajánlatokat megismerjék és a Megrendelő kereskedelmi és/vagy szolgáltatási egységeiben (a továbbiakban együtt: a Megrendelői Üzletek) igénybe vehessék. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott egyes szolgáltatásai lehetővé teszik továbbá Megrendelő részére a Megrendelői Ajánlatok Felhasználók általi igénybevételének technikai megvalósulása támogatását.

1.3. A Megrendelő által jelen ÁSZF szerint biztosított Szolgáltatások alapvető és lényegi jellemzője, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során a Megrendelő mindenkor saját maga helyezi el Szolgáltató rendszerében a Megrendelői Ajánlatokra vonatkozó adatokat és információkat, a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások a Megrendelői Ajánlatok tartalmára és megjelenésére, valamint az azokért a Felhasználók felé való felelősségre nem terjednek ki.

2. A Szerződés tárgya

2.1. Amennyiben Megrendelő a Weboldal felületén az ehhez szükséges adatok megadásával és a jelen ÁSZF kifejezett elfogadásával a Szolgáltatóval szerződést köt, úgy Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint biztosítja a Megrendelő részére, hogy Megrendelő a Weboldalon és az Applikációban az alapszolgáltatás és az egyes egyéb szolgáltatások igénybevétele által a Megrendelői Ajánlatokat megjelenítse, és azokat a Felhasználók részére közvetlenül elérhetővé tegye annak érdekében, hogy a Felhasználók a Megrendelői Ajánlatokat megismerjék és azokat a Megrendelői Üzletekben igénybe vehessék.

2.2. Megrendelő a jelen ÁSZF-ben mindenkor megjelölt Szolgáltatásokat veheti igénybe, illetve rendelheti meg az ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjtáblázatban rögzített szolgáltatási díjak fejében. Szolgáltató a Felek közötti szerződés létrejöttét követően az alapszolgáltatást, valamint a Megrendelő által mindenkor megrendelt egyéb szolgáltatásokat nyújtja.

2.3. Szolgáltató alapszolgáltatásként biztosítja a Megrendelő részére az „Üzletkereső” szolgáltatás és a Rendszerbe feltöltött Megrendelői Ajánlatok kezelésére szolgáló, a Weboldalon elérhető adminisztrációs felület (a továbbiakban: az Adminisztrációs Felület) használatát a jelen ÁSZF és az Adminisztrációs Felület, illetve az Üzletkereső szolgáltatás mindenkori funkciói szerint. Szolgáltató az Adminisztrációs Felület funkcionalitásán keresztül technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Megrendelői Üzletekre vonatkozó alapinformációk Rendszerbe történő feltöltéséhez, az Üzletkereső szolgáltatás keretében pedig biztosítja ezen adatoknak a Felhasználók részére történő megjelenítését és az azok közötti hiperlokális és egyéb paraméterek alapján történő keresést, továbbá lehetővé teszi Megrendelő számára, hogy a Megrendelői Üzletekhez tartozó tájékoztató információt a Rendszerbe feltöltsön, ott kezeljen és azt a Weboldalon, illetve az Applikációban a Felhasználók számára megjelenítse.

2.4. Az alapszolgáltatás igénybevételéhez a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés létrejötte szükséges a jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltak szerint. Az alapszolgáltatáson kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Megrendelő külön megrendelése szükséges, amely megrendelés mindenkor megtehető az Adminisztrációs Felületen keresztül, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A Szolgáltató az alapszolgáltatást és a további szolgáltatásokat a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjtáblázatban szereplő ellenérték fejében nyújtja.

3. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés létrejötte

3.1. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti, jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt létesítő szerződés létrejöttéhez Megrendelőnek regisztrálnia kell a Weboldal regisztrációs felületén és a regisztráció során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. Szolgáltató a Megrendelő ezen regisztrációját e-mail útján igazolja vissza. A Megrendelőnek a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által meghatározott, az Adminisztrációs Felületen kötelezően kitöltendőnek jelölt adatokat, amely adatok megadásával és az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a szerződés (a továbbiakban: a Szerződés). A Szerződés a felek között akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával véglegesíti a regisztrációját.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF keretei között vállalja, hogy a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületen keresztül az ÁSZF szerint a Rendszerbe feltöltött adatok és információk alapján megjeleníti a Weboldalon, illetve az Applikációban a Megrendelői Ajánlatokat, illetve a jelen ÁSZF szerint megrendelt egyéb szolgáltatásokat nyújt Megrendelő részére.

4.2. A Szolgáltató a Weboldalnak és az Applikációnak a Felhasználók számára a Szolgáltató által meghatározott felhasználási feltételeiben jogosult a Felhasználókat informálni arról, hogy a Weboldalon, illetve az Applikációban megjelenített Megrendelői Ajánlatok és a Megrendelő által közzétett egyéb információk tartalmáért és megjelenéséért minden felelősséget a Megrendelő visel, a Felhasználók felé a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltatónak a Felhasználók felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Felhasználókat.

4.3. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre a saját szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

4.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületre feltöltött Megrendelői Ajánlatokat (ide értve bármely fényképes és/vagy szöveges tartalmat) a jelen ÁSZF szerinti egyes szolgáltatások keretei között biztosított módon, terjedelemben és időtartamban a Weboldalon és az Applikációban nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, reklámozni. A Megrendelő ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések, ábrák, fotók, képanyagok, stb. felhasználását is a megjelenítések során. A Szolgáltató így különösen jogosult a Megrendelői Ajánlatokat bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni, azaz a Weboldal és/vagy az Applikáció által a fogyasztóknak vagy megrendelőknek nyújtott szolgáltatások kapcsán a Megrendelői Ajánlatok nem kizárólag a Weboldalon, illetve az Applikációban, jelenhetnek meg. Ilyen megjelenés lehet a kereső- és a közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés, illetve a Szolgáltató saját marketingcéljai megvalósítása céljából történő megjelenés. A Weboldaltól és az Applikációtól eltérő platformok és megjelenési felületek tekintetében az adott megjelenésre megfelelően irányadóak az adott platformok és megjelenési felületek keretén belül meghatározott feltételek, illetve szabályzatok.

4.5. A Megrendelő a Szolgáltató által részére biztosított Adminisztrációs Felületen mindenkor megtekintheti a Megrendelői Ajánlatokkal, azok közzétételével, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos releváns információkat. A Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen keresztül biztosítja a Megrendelőnek a Szolgáltatások megrendeléséhez és az azokkal kapcsolatos elszámoláshoz kötődő információkat.

4.6. A Szolgáltató a Weboldal és az Applikáció Felhasználók részére nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a Felhasználók felé online ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSZF szerinti és a jogszabályokból folyó kötelezettségek teljesítése alól.

4.7. A Megrendelő a Szerződés megkötésével elfogadja és jogosítja a Szolgáltatót arra, hogy az általa megadott telefonos, vagy e-mail elérhetőségein a Szolgáltató felvegye vele a kapcsolatot egyeztetés, kapcsolattartás, illetve minőségbiztosítás céljából. A Megrendelő vállalja, hogy ezen megkeresések alkalmával érdemi információkat ad a Szolgáltatónak.

4.8. A Szolgáltató az alapszolgáltatást és a kifejezetten a Rendszer Megrendelő általi használatával megvalósuló egyéb, jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatóként (tárhelyszolgáltatásként) nyújtja. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés nyelve a magyar nyelv.

4.9. Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok, beleértve az 1. számú melléklet szerinti díjtáblázatban szereplő szolgáltatási díjtételek egyoldalú módosításának jogát, mely módosításokat Megrendelő nem köteles elfogadni.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglaltak, illetve az abban hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy a Megrendelői Ajánlatokat a Rendszerben megjelenítse és a Szolgáltatásokat igénybe vegye. A Megrendelő köteles az Adminisztrációs Felület funkcióin keresztül megtenni mindazon cselekményeket, amelyek megtételét az ÁSZF előírja. A Megrendelői Ajánlatoknak a Rendszerbe történő feltöltése és azok kezelése – a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a szolgáltatói beavatkozást kifejezetten lehetővé tevő esetköröket kivéve – a Megrendelő kizárólagos feladata és felelőssége. Az Adminisztrációs Felület használata a Szerződés hatályára korlátozott. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa használt kereskedelmi nevek, védjegyek, egyéb megjelölések információk használatára és azoknak, valamint a Megrendelői Ajánlatoknak a Szolgáltatások keretében történő közzétételére jogosult.

5.2. A Megrendelő az általa mindenkor igénybe vett Szolgáltatások után az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint a Szolgáltató részére köteles ellenértéket fizetni.

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogai fenntartása mellett - követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, továbbá az igény érvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pld.: eljárási-, közzétételi-, közjegyzői-, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelni. Amennyiben Megrendelő nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget a fizetési kötelezettségének, illetve kétség merül fel mindezek teljesítése kapcsán, Szolgáltató jogosult arra, hogy a Megrendelő által használt Adminisztrációs Felületbe informatikai eszközökkel betekintsen, és azokról hitelt érdemlő információkat kérjen.

5.4. Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a Rendszerbe feltöltött Megrendelői Ajánlatok és az esetleges kapcsolódó adatok, információk és tartalmak mindenkor a valóságnak megfelelőek, nem ütköznek a hatályos jogszabályok rendelkezéseibe és nem sértik vagy veszélyeztetik a Szolgáltató és egyéb harmadik személyek jogait. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Felhasználók Megrendelői Ajánlatok igénybevételéről való megalapozott döntéséhez. Amennyiben Szolgáltató a hozzá eljutott felhasználói bejelentések alapján megállapítja, hogy a Megrendelői Ajánlatok rendszeresen nem felelnek meg a jelen pontban tett megrendelői vállalásoknak vagy azok valamelyikének, úgy az a megrendelői kötelezettségek lényeges megsértésének minősül, és mint ilyen, felmondási okot képez a Szolgáltató oldalán a Szerződés tekintetében.

5.5. Megrendelő köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Megrendelő ebben a körben kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a Weboldal és az Applikáció Felhasználóinak szóló felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató tekintetében, mely itt hivatkozott dokumentum mindenkor elérhető a Weboldal és az Applikáció felületén keresztül.

5.6. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás Megrendelő általi használata, amely a Weboldal, az Applikáció, a Rendszer, a Szolgáltatások, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a fentiek bármelyikének rendeltetésszerű működtetését.

5.7. A Megrendelő az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, jogosulatlan harmadik személyeknek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. Az Adminisztrációs Felülethez és azon keresztül a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges megrendelői azonosítókat (felhasználóneveket, jelszavakat vagy egyéb azonosítókat) Megrendelő köteles bizalmasan kezelni. Ha az azonosító bizalmassága sérül, vagy illetéktelen tudomására jut, Megrendelő köteles a Szolgáltatót értesíteni annak érdekében, hogy a Szolgáltató új azonosítót bocsásson ki és intézkedjen a régi azonosítók használatának megakadályozása iránt, illetve ha erre a Rendszer a Szolgáltató beavatkozása nélkül is lehetőséget biztosít, Megrendelő köteles az azonosítót haladéktalanul megváltoztatni. Megrendelő köteles viselni minden következményt az általa használat azonosítók nyilvánosságra kerülése vagy jogosulatlan harmadik személy általi felhasználása esetén vagy a Szolgáltató tájékoztatásának, illetve az azonosító Megrendelő általi megváltoztatásának elmaradása miatt. Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

5.8. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelői Ajánlatok, illetve az egyéb megrendelők ajánlatainak a Felhasználók részére a Weboldalon és az Applikációban történő megjelenítési sorrendjét valamennyi, a Szolgáltatóval szerződött megrendelőre vonatkozóan egységesen a Rendszer működésének alapját képező algoritmus határozza meg automatizált módon, a Rendszerben aktuálisan szereplő megrendelői ajánlatok felhasználását lehetővé tevő kereskedelmi és/vagy szolgáltatási egységeknek a Felhasználótól számított földrajzi távolsága alapján. Megrendelő az automatizált rendszer alapján előálló sorrendiséggel, illetve a rendszer alapját képező egyes tényezőkkel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet. Tilos bármely olyan cselekmény megtétele, amely a fenti rendszertől eltérően, mesterséges, illetve manipulatív eszközökkel, vagy egyébként az ÁSZF rendelkezéseinek a megkerülésével kívánja a megjelenítési sorrendet befolyásolni. A jelen rendelkezés megsértése a szerződéses kötelezettségek lényeges megsértésének minősül.

5.9. A Megrendelő vállalja, hogy mindenkor megfelelő és körültekintő figyelmet fordít a Szolgáltató által a Rendszerben megjelenített, továbbá e-mail útján a Megrendelő részére küldött tájékoztatásaira, figyelemfelhívásaira, különösen azon tájékoztatásokra és információkra, amelyek a felek jogaira és kötelezettségeire kihatnak.

5.10. A Megrendelő a Szolgáltatóval való jogviszonya fennállása során a Szolgáltató felé mindenkor tényleges és valós adatok megadására köteles, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő és a Szolgáltató közötti elszámoláshoz kapcsolódóan az Adminisztrációs Felület használata útján megtett nyilatkozatait. Megrendelő vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában együttműködik a Szolgáltatóval. A jelen vállalás megsértése a kötelezettségek lényeges megsértésének minősül.

5.11. Megrendelő a jelen ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítását nem köteles elfogadni, amely esetben a 10.4 pont szerint felmondhatja a Szerződést. A határidőben megtett felmondás elmaradása mindenkor a módosítások elfogadásának minősül.

6. A Szolgáltató által biztosított egyes szolgáltatások

6.1. Szolgáltató a 2.3 pont szerinti alapszolgáltatáson túl a Megrendelő által a Rendszer erre a célra rendelt felületén keresztül, elektronikus úton egyedileg megtett megrendelései szerint a jelen pont szerinti egyéb szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére.

6.2. A „Magazinok” szolgáltatás keretében Szolgáltató lehetővé teszi Megrendelő számára, hogy aktuális marketingajánlatait tartalmazó magazinjainak elektronikus változatát a Rendszerbe feltöltse, ott kezelje és a Weboldalon, illetve az Applikációban a Felhasználók számára meghatározott ideig megjelenítse.

6.3. A „Kuponok” szolgáltatás keretében Szolgáltató lehetővé teszi Megrendelő számára, hogy aktuális marketingajánlatát képező kuponjainak elektronikus változatát, ideértve a Megrendelő által a kupon felhasználásának érdekében előállított vonalkódot vagy kétdimenziós Quick Response (QR) kódot a Rendszerbe feltöltse, ott kezelje és a Weboldalon, illetve az Applikációban a Felhasználók számára meghatározott ideig megjelenítse. A „Kuponok” szolgáltatás keretében Szolgáltató a Megrendelő vonatkozó igénye esetén a Megrendelő által feltöltött egyes kuponokhoz a jelen ÁSZF 6.9. pontjában hivatkozott Virtuális kedvezménykártya-olvasó készülékkel leolvasható QR kódot állít elő és jelenít meg az Applikációban a Felhasználók számára.

6.4. Az „Akciós termék” szolgáltatás keretében Szolgáltató lehetővé teszi Megrendelő számára, hogy aktuális marketingajánlatát képező akciós termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó információkat a Rendszerbe feltöltse, ott kezelje és a Weboldalon, illetve az Applikációban a Felhasználók számára meghatározott ideig megjelenítse.

6.5. A „Kuponfüzet” szolgáltatás keretében Szolgáltató lehetővé teszi Megrendelő számára, hogy több különböző Üzletben igénybe vehető aktuális marketingajánlatát tartalmazó ún. kuponfüzetet a Rendszerbe feltöltsön, ott kezeljen és azt a Weboldalon, illetve az Applikációban a Felhasználók számára meghatározott ideig megjelenítse.

6.6. A 2.3 pont szerinti alapszolgáltatás és a fenti 6.2.-6.5. szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a Rendszerbe feltölteni és ott a Felhasználók részére megjeleníteni kívánt tartalmakra vonatkozó műszaki specifikációt a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan hibáért és kárért, amely a Megrendelő által a Rendszerbe feltöltött anyagok (pl. szövegek, ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából (ide értve a reklám, illetve külön ágazati szabályokban előírt kötelező tájékoztatás, figyelmeztetés elmaradását, vagy elégtelenségét valamint a hibás adatszolgáltatást is) fakad. A Megrendelő felelőssége, hogy a biztosított anyagok megfeleljenek az ÁSZF szerinti műszaki specifikációknak.

6.7. A fenti 6.2.-6.5. pontban foglalt szolgáltatásokat Megrendelő a Rendszerben erre a célra kialakított felületen, a jelen ÁSZF 1. mellékletében szereplő egyedi díjak és a jelen ÁSZF 7. pontjában részletesen szabályozott azonnali díjfizetés ellenében, egyedileg jogosult megrendelni

6.8. A „Virtuális kedvezménykártya” szolgáltatás keretében Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére, hogy a Rendszeren belül saját Üzleteihez, illetve termékeihez és/vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó, digitális mobileszköz kereskedői terminál segítségével az Üzletekben leolvasható virtuális kedvezménykártyát hozzon létre és azt a Felhasználók számára elérhetővé tegye. A Virtuális kedvezménykártya szolgáltatást Megrendelő a Rendszerben erre a célra kialakított felületen, a jelen ÁSZF 1. mellékletében szereplő egyedi díj és a jelen ÁSZF 7. pontjában részletesen szabályozott azonnali díjfizetés ellenében, egyedileg jogosult megrendelni. A Virtuális kedvezménykártya szolgáltatást a Szolgáltató megrendelésenként minimum 3 hónapos időtartamra biztosítja. A Megrendelő a Virtuális kedvezménykártya szolgáltatás igénybe vétele esetén a jelen ÁSZF 3. mellékletében szereplő típusú kedvezményeket biztosító virtuális kedvezménykártyák közül egyidejűleg egyet vehet igénybe, és a választott kedvezménykártya típusa az adott szolgáltatási időszak alatt nem módosítható. A választott kedvezménykártya típusra biztosított kedvezmények mértékét az adott szolgáltatási időszak alatt a Megrendelő jogosult módosítani, köteles azonban erről a kedvezménykártya felhasználóit az Applikációban megfelelően értesíteni.

6.9. A „Virtuális kedvezménykártya-olvasó készülék biztosítása” szolgáltatás keretében térítés ellenében Szolgáltató a Rendszeren belül Megrendelő által létrehozott virtuális kedvezménykártya leolvasására alkalmas mobileszközt biztosít Szolgáltató részére. A Virtuális kedvezménykártya-olvasó készülék biztosítása szolgáltatás biztosítására Megrendelő a Rendszerben erre a célra kialakított felületen, egyedileg jogosult ajánlatot kérni, amely ajánlatkérés alapján Szolgáltató felveszi a kapcsolatot Megrendelővel a „Virtuális kedvezménykártya-olvasó készülék biztosítása” szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás megkötése érdekében.

7. A Szolgáltatásokért fizetendő díjak és fizetési feltételek

7.1. A Megrendelő a Szolgáltatásokért a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező díjtáblázatban szereplő díjakat köteles megfizetni a jelen 7. pontban meghatározottak szerint.

7.2. Az alapszolgáltatás díját Megrendelő 3 hónapos szolgáltatási időszakra előre köteles Szolgáltató részére megfizetni. A díj alapja mindenkor a Megrendelő által igénybevett Üzletkereső szolgáltatásba az alapszolgáltatás díja megfizetésének időpontjában a Megrendelő által feltöltött Üzletek darabszáma. Az alapszolgáltatás díjának megfizetése akként történik, hogy Megrendelő regisztrációját követően, illetve az egyes további szolgáltatási időszakok megkezdésének első napját követően Szolgáltató elektronikus díjbekérőt állít ki és küld meg Szolgáltató részére a Rendszerben erre a célra megadott e-mail címre, amelyet Megrendelő 15 napos fizetési határidővel, banki átutalással köteles teljesíteni. Szolgáltató a díjfizetés Megrendelő általi teljesítését követő 3 munkanapon belül aktiválja a teljes alapszolgáltatás használatának lehetőségét Megrendelő részére és erről Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Szolgáltató a díjfizetés Megrendelő általi teljesítését követően állítja ki végszámláját a Megrendelő részére.

7.3. A jelen ÁSZF 6.2.-6.5. és a 6.8. pontjaiban meghatározott szolgáltatások díját Megrendelő az előre köteles Szolgáltató részére megfizetni. A szolgáltatások díjának megfizetése akként történik, hogy az egyes Szolgáltatások megrendelését követően Szolgáltató elektronikus díjbekérőt állít ki és küld meg Szolgáltató részére a Rendszerben erre a célra megadott e-mail címre, amelyet Megrendelő 15 napos fizetési határidővel, banki átutalással köteles teljesíteni. Szolgáltató a díjfizetés Megrendelő általi teljesítését követő 3 munkanapon belül aktiválja a díjfizetéssel érintett szolgáltatás használatának lehetőségét Megrendelő részére és erről Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Szolgáltató a díjfizetés Megrendelő általi teljesítését követően állítja ki végszámláját a Megrendelő részére.

7.4. A jelen ÁSZF 6.9. pontjában meghatározott szolgáltatás díját Megrendelő a 6.9. pontban hivatkozott egyedi megállapodásban rögzítettek szerint fizeti meg Megrendelő részére.

7.5. A Szolgáltatások díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A számlázás módja minden esetben elektronikus számla, amelyet Megrendelő az általa megadott e-mail címen fogad. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevételének feltétele az elektronikus számla befogadása, Szolgáltató papír alapú számlát nem állít ki.

7.6. A Szolgáltatót a jelen ÁSZF szerint a Megrendelő által előre kifizetett Szolgáltatások teljes ellenértéke illeti meg akkor is, ha a Szerződés bármilyen, a Szolgáltatónak nem felróható okból megszűnik, vagy ha Megrendelő a megrendelt szolgáltatási időtartam alatt nem kívánja folyamatosan a Rendszerbe feltöltött Megrendelői Ajánlatok Felhasználók részére történő megjelenítését, vagy a Megrendelői Ajánlatok Megrendelő vagy Szolgáltató, mint tárhelyszolgáltató általi eltávolítására Megrendelői Ajánlatok jogszabályt, harmadik személyek jogait vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sértő volta miatt került sor.

7.7. A Szolgáltató a Megrendelő alapszolgáltatásra vonatkozó 7.2. pont szerinti, az első szolgáltatási időszakot követő további szolgáltatási időszakokra vonatkozó díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén - eltérő és kifejezett megállapodás hiányában - az esedékességet követő napon a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni az adott Megrendelő által az esedékesség napján a Rendszerben elérhetővé tett Megrendelői Ajánlatok megjelenítését. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme eléri a 30 napot, úgy Szolgáltató a Szerződést jogosult azonnali hatállyal, a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával felmondani és a Megrendelő regisztrációját véglegesen törölni. Az esetleges korlátozások a fizetési kötelezettség teljesítéséig maradnak érvényben a Szolgáltató mindenkori döntése szerint.

7.8. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megszűnt szerződéses kapcsolatból származó bármilyen fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig megtagadja azon Megrendelői Üzletekre vonatkozóan a Szolgáltatások nyújtását, amelyekhez korábban szerződéssel kapcsolt Megrendelőnek tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

8. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

8.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja Fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

8.2. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF és/vagy a Weboldal és/vagy az Applikáció felhasználási feltételei, illetve az adatkezelési tájékoztató keretei között a Felhasználókkal és/vagy valamely Megrendelői Ajánlat népszerűsítése, hirdetése körében folytat.

8.3. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által a Rendszerbe feltöltött adatok tartalmát módosítani ne tudja.

8.4. A Megrendelő a Szerződés teljesítése, így különösen a Megrendelői Ajánlatok feltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (szavatosságvállalások).

8.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pld.: számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (Elker. tv.) rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Megrendelő a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Megrendelő következő adatait kezeli: email cím, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím, adószám, EU adószám, bankszámlaszám, postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, fax szám, a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám; magánszemély esetén: név, lakcím; egyéni vállalkozó esetén: név, székhely. A Megrendelő meghatározott adatokat az Adminisztrációs Felületen módosíthat, minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét az info@fullcard.hu email címen kezdeményezheti. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldal és az Applikáció felhasználási feltételeiben rögzített adatkezelési tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak.

8.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a Megrendelő részére nem adja át, kivéve a 6.3. pont szerinti Kuponok szolgáltatás és a 6.8. szerinti Virtuális kedvezménykártya szolgáltatásokat igénybevevő Felhasználók név melyek a Kuponok beváltása alkalmával, valamint bármely kedvezménykártya Felhasználóhoz való rendelésével elérhető válnak a Megrendelő részére az Adminisztrációs Felületen. Szolgáltató vállalja, hogy ezen adatok Megrendelő általi kezeléséhez a Felhasználók regisztrációs folyamata során olyan adatkezelési hozzájárulást kér, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy a Felhasználót saját személyre szabott kereskedelmi ajánlataival közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse. Megrendelő szavatolja, hogy a Felhasználók adatait mindenkor a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeli, harmadik személynek nem adja át és csak a jelen pontban meghatározott célra használja fel.

9. Szavatosság és felelősség

9.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatások igénybe vétele révén Megrendelő a Megrendelő Ajánlatok eredményeképpen tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a Megrendelői Ajánlatok megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Megrendelő hiányosan tölti fel, illetve adja meg az azokkal kapcsolatos adatokat, információkat, azok nem felelnek meg a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében rögzített műszaki specifikációnak, vagy a megjelenítés egyébként az ÁSZF szabályaiba ütközik.

9.2. Szolgáltató nem felel a Felhasználók által a Megrendelőnek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a Megrendelői Ajánlatok tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.

9.3. Szolgáltató nem felel a Felhasználók vagy más harmadik személyek Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért. Megrendelő felelős a Megrendelő Ajánlatok tényleges tulajdonságaiért, tartalmáért, az általa feltöltött adatok helyességéért és teljességéért, azok hiányosságáért vagy fogyatékosságáért, továbbá a helyes adatoktól való utóbbi eltérésekért. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán.

9.4. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

9.5. Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

9.6. Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségek megtétele alapján végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

9.7. Megrendelő szavatol azért hogy az általa, vagy érdekében közölt, illetve feltöltött adatok, információk, képek és azok bármely része a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az Elker. tv. általános és speciális reklámtilalmaiba. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Megrendelői Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség. A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

10. A Szerződés időtartama, módosítása, megszűnése

10.1. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a jelen ÁSZF 2.3., 6.2-6.5. és 6.8. pontjaiban rögzített Szolgáltatások a Szerződés keretei között mindenkor a jelen ÁSZF szerinti előre történő díjfizetés által meghatározott határozott időre rendelhetőek meg Szolgáltatótól.

10.2. A Szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő közös megegyezésével bármikor megszüntethető.

10.3. A Szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, 15 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a Szerződést Szolgáltató mondja fel a jelen pont alapján, és a felmondás közlésének időpontjában egyes, Megrendelő által már megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítési időszaka még nem zárult le, úgy a Szerződés az érintett szolgáltatások teljesítési időszakai közül a legkésőbbi utolsó napján szűnik meg. Amennyiben Megrendelő mondja fel a Szerződést a jelen pont alapján, az a jelen ÁSZF 7.6. pontjában foglaltak alkalmazása mellett 15 napos felmondási idő utolsó napjával megszűnik és a Szolgáltató további teljesítésre nem köteles.

10.4. Megrendelő jogosult továbbá a Szerződés felmondására abban az esetben, ha a Szolgáltató az 4.9. pontban hivatkozottak szerint módosítja a jelen ÁSZF-et és azt a Megrendelő nem fogadja el. Ilyen esetben Megrendelő az ÁSZF módosításáról szóló értesítés kézhezvételétől a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőző napig terjedő időszak alatt, a 10.3 pontban meghatározott felmondási idővel és a megrendelői felmondásra ott meghatározott jogkövetkezmények mellett rendes felmondás útján felmondhatja a Szerződést.

10.5. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, a szerződésszegés tényét közlő és a szerződésszegő magatartás megszüntetésére felszólító értesítés küldése után, amennyiben az értesítésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül a szerződésszegő magatartás továbbra is fennáll. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely szavatosságvállalás és vagy kötelezettség lényeges megsértése.

10.6. A Szolgáltató a jogai fenntartása mellett megtagadhatja a Megrendelői Ajánlatok közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent Megrendelői Ajánlatot (ide értve a közzététel felfüggesztését is), ha a Megrendelő jelentős mértékben megsérti a jelen ÁSZF valamely releváns rendelkezését (ide értve különösen a fizetési fegyelem megsértését, a fizetési kötelezettség megkerülését, a Szolgáltató rendszerének manipulatív használatát), a hatályos jogszabályokat, vagy ha a Megrendelői Ajánlat

(i) nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét, vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználók döntésének megalapozott meghozatalához szükségesek;

(ii) a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, az Applikáció vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes;

(iii) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;

(iv) technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,

(v) azzal szemben hatóság formálisan vagy informálisan kifogást emelt.

(vi) amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul.

A fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk és igazolt költségei (pld.: ügyvédi munkadíj) megtérítésére.

10.7. A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által megadott e-mail címről érkezik. A Megrendelő az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismeri.

10.8. A Szerződés megszűnésének napját követő nappal Szolgáltató Megrendelő regisztrációját törli és Megrendelő hozzáférését a Rendszerhez megszünteti.

10.9. A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Weboldal és az Applikáció szolgáltatásait a Felhasználók azok felhasználási feltételei szerint vehetik igénybe.

11.2. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Megrendelői Ajánlatok hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét ellenőrizze.

11.3. A Rendszer működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

11.4. A Szolgáltató a Rendszer, a Weboldal, illetve az Applikáció útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), így ezek és a Szolgáltatások - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

11.5. Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatások folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

11.6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat korlátozás nélkül jogosult a Megrendelővel azonos tevékenységet folytató, illetve a Megrendelő szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek (megrendelők) részére nyújtani, velük a Szolgáltatások nyújtására szerződést kötni.

11.7. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Rendszer, a Weboldal, az Applikáció, illetve a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.

12. Szerzői jogok

12.1. A Rendszerben, a Weboldalon, illetve az Applikációban a Szolgáltató által megjelenített minden tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a Szolgáltatások keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a Rendszer, a Weboldal és az Applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyei, továbbá a 12.2 pont szerint a Megrendelő által feltöltött tartalmak. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

12.2. A Rendszerbe a Megrendelő által feltöltött fotókat, videót, grafikát és egyéb anyagokat – eltérő megjelölés hiányában – a Szolgáltató a Megrendelő szellemi alkotásaként kezeli. A Megrendelő a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató a jelen ÁSZF, így különösen annak 4.5 pontja szerint felhasználhatja, megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti.

13. Záró rendelkezések

13.1. A jelen ÁSZF 2016….-től visszavonásig, illetve a további módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Weboldalon, továbbá az Adminisztrációs Felületen keresztül értesíti róla a Megrendelőt.

13.2. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ide értve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

13.3. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés mindenkor biztosított. A módosítást követően – a 10.4 pont szerinti megrendelői felmondás hiányában - a Szolgáltatások további igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

13.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

13.5. 13.5 A Szolgáltató adatai:

FullCARD Média és Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6500 Baja, Szabadság u. 53.

Web: http://www.fullcard.hu